• Početak projekta: 1.3.2017.

  Izrada detaljnog plana i programa predviđenih istraživanja

  Izrada modela M0 potpuno krute zgrade (3 modela mase 10 t, 5 t, 2 t)

  Projekt, izrada i testiranje efikasnosti različitih varijanti sloja ASL-1:
     - debljina sloja 30 cm (8 varijanti)

     - debljina sloja 60 cm (2 varijante)

 • 1.3.2018.

  Izrada modela deformabilnih zgrada M1, M2, M3, M4 (ukupno 4x3= 12 uzoraka)

  Testiranje modela M1, M2, M3, M4 na najefikasnijem sloju ASL-1:
     - 4 uzorka u elastičnom području na sloju h= 30 cm
     - 4 uzorka u elastičnom području na sloju h= 60 cm
     - 4 uzorka do sloma na sloju h= 30 cm
     - 4 uzorka do sloma na sloju h= 60 cm

  Testiranje modela M1, M2, M3, M4 na krutoj podlozi (bez aseizmičkog sloja):
     - 4 uzorka u elastičnom području
     - 4 uzorka do sloma

  Obrada rezultata ispitivanja modela M1, M2, M3, M4 na aseizmičkom sloju ASL-1 i na krutoj podlozi

  Diseminacija rezultata istraživanja vezanih za efikasnost aseizmičkog sloja ASL-1 s potpuno krutom konstrukcijom (modeli M0)

  Diseminacija rezultata istraživanja vezanih za efikasnost aseizmičkog sloja ASL-1 kod različitih tipova (krutosti) konstrukcija (modeli M1, M2, M3, M4)

 • 1.3.2019. - realizirano

   

  Projekt, izrada i testiranje efikasnosti različitih varijanti sloja ASL-2

    - debljina sloja 30 cm (8 varijanti)
    - debljina sloja 60 cm (2 varijante)

  Izrada modela deformabilnih zgrada M1, M2, M3, M4 (ukupno 4 uzorka)

  Testiranje modela M1, M2, M3, M4 na najefikasnijem sloju ASL-2:

  - 4 uzorka u elastičnom području na sloju h = 30 cm
  - 4 uzorka u elastičnom području na sloju h = 60 cm
  - 4 uzorka do sloma na sloju h = 30 cm
  - 4 uzorka do sloma na sloju h = 60 cm

  Obrada rezultata ispitivanja modela M1, M2, M3, M4 na aseizmičkom sloju ASL-2

  Diseminacija rezultata istraživanja vezanih za efikasnost aseizmičkog sloja ASL-2 s potpuno krutom konstrukcijom (modeli M0)

 • 1.3.2020. - u planu

   

  Diseminacija rezultata istraživanja vezanih za efikasnost aseizmičkog sloja ASL-2 kod različitih tipova (krutosti) konstrukcija (modeli M1, M2, M3, M4)

   

  Razvoj numeričkog modela za seizmičku analizu zgrada s razmatranom seizmičkom izolacijom (slojevi ASL-1 i    ASL-2)

   

  Razvoj inženjerskih izraza za proračun posmičnog kapaciteta i deformabilnosti aseizmičkih slojeva ASL-1 i ASL-2

   

  Diseminacija rezultata istraživanja vezanih za razvijeni numerički model simulacije zgrada sa seizmičkom izolacijom baze i razvijene inženjerske izraze za posmičnu nosivost i deformabilnost aseizmičkog sloja

   

  Izrada izvješća o provedenim istraživanjima na projektu

 • 1.3.2021.

   

  Završetak projekta